תקנון האתר

 1. אתר האינטרנט avikavim.co.il (להלן: “האתר”) אשר בבעלות ‘אבי קווים בע”מ’ (להלן: “אבי קווים” או “החברה”) הוא אתר סחר מקוון המאפשר רכישה מקוונת של מוצרי שיער שונים (להלן: “מוצרים”) בישראל.
 2. בכל שאלה או הבהרה לגבי האתר ו/או מכירת המוצרים באמצעותו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני: edenkavim1@gmail.com של שירות הלקוחות און ליין, באמצעות הצ’אט שבאתר ו/או באמצעות הטלפון במספר 02-6794288 בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00.
 3. תנאי וכללי השימוש אלו באתר מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 4. תנאי לרכישה באתר כי הרוכש הוא בן 18 ומעלה.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.
 6. תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-“עוגיות” (“COOKIES”) (להלן: “תנאי השימוש”), מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ”ב) והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין הגולש, הצופה ו/או המשתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין (להלן: “המשתמש” או “הלקוח”).
 7. כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו ובכלל זה רכישה באמצעותו מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות תנאי השימוש וכי הן מוסכמות עליו וכי הוא רשאי, בין על פי חוק ובין מכח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.
 8. האתר הוא בעל מטרות מסחריות. התנאי שבתקנון זה מהווים הסכם משפטי כובל בינך לבין האתר.  
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ולהתעדכן בהם.
 10. שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות וה-“עוגיות” (“COOKIES”) של האתר. השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות וה-“עוגיות” (“COOKIES”) והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי הם נמסרים מרצונו החופשי.
 11. שימוש באתר זה מהווה קבלה של כל התנאים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות.
 12. החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או חסרון כיס ו/או הפסד ו/או פגיעה אחרת (להלן: “נזק כלשהו”) שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי אחר, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש האלו, תהא עילת התביעה אשר תהא. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או של צד ג’ כלשהו, לרבות רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי מי שלא כשיר משפטית

להשתמש באתר ו/או לבצע רכישה באתר, רכישה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ו/או יבצע שימוש בסיסמה ו/או בנתונים של משתמש ויגרום נזק וכיוצ”ב. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או כל צד ג’ אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.

 1. אם חלה עליך מניעה חוקית להתקשר בהסכמים או ששימוש באתר מהווה הפרה של החוק במדינה בה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש לשירותים באתר – הנך מנוע מלהשתמש באתר. האתר לא יכול לוודא את זהותם של המשתמשים באתר, לרבות גילם, ארץ תושבותם וכדומה.

 

אופן ביצוע הזמנה ורכישה באתר

 1. הרכישה באתר היא לצריכה פרטית בלבד ואין לבצע באמצעות האתר רכישה סיטונאית או כזו המיועדת למכירה חוזרת.
 2. המוצרים המוצגים באתר והמוצעים למכירה בו, נתונים לשיקול דעתה של החברה, אשר רשאית לעדכן את המוצרים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסירם מוצרים שאזלו מהמלאי, להוסיף או להסיר והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל המחירים באתר מופיעים על גבי תמונות המוצרים או בסמוך להן, ונקובים בשקלים חדשים (ש”ח). המחירים כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי משלוח.
 4. ככל שהרכישה או המכירה של מוצר כרוכה במסים, אגרות ו/או היטלים ו/או על תשלום אחר, במדינת תושבתך או אזרחותך או המדינה בה מסופק השירות ו/או המוצר אתה האחראי בלעדי לתשלום מסים אלו ולאתר לא תהא כל אחריות בשל כך, לרבות אחריות ליידע אותך על קיומם של מסים אלו, זאת למעט מע”מ במדינת ישראל הכלול במחיר המוצר ונגבה על ידי העסק כדין.
 5. החברה רשאית לעדכן, ומעדכנת בפועל, מעת לעת, את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.
 6. החברה רשאית לערוך באתר מבצעים ו/או להציע הנחות והטבות אחרות בתנאים שיקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הנחה, הטבה או מבצע כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יתאפשר כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם צוין אחרת).
 7. המעוניין לרכוש זכאי לעשות כן ככל שיש ברשותו ו/או בבעלותו דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט ואשר המשתמש מסר אותו במהלך הירשמו לאתר ו/או במהלך ביצוע הזמנת מוצר. המשתמש מצהיר כי עם מסירת כתובת הדואר האלקטרונית שלו הוא מאשר משלוח וקבלת ההודעות על ידי החברה, לרבות בקשר עם ביצוע ההזמנה, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידו.
 8. בשלב ביצוע ההזמנה מוצגת/תוצג בפני המשתמש אפשרות לדיוור רשמי של אבי קווים באמצעות האתר, הכולל, בין היתר, הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, הטבות, מבצעים, שלל הצעות ועדכונים בנוגע למוצרים. לקוח אשר לא מעוניין להירשם או אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור לאחר שנרשם, יכול לעשות זאת באמצעות לחיצה על הקישורית המתאימה בתחתית הדיוור שנשלח לו, בעמוד המתאים באתר או בכתב לשירות הלקוחות – כמפורט בסעיף 2 שלעיל.
 9. אמצעי התשלום – רכישה ותשלום באתר תתאפשר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות שובר זיכוי בלבד.
 10. לקוח המבקש להזמין ולרכוש מוצרים באמצעות האתר, יסמן את המוצרים המבוקשים לרכישה על ידו כאמור. בתום תהליך בחירת המוצרים, יתווספו המוצרים לסל הקניות של הלקוח ויחל תהליך עיבוד ההזמנה וביצוע התשלום, במסגרתו יהיה על המשתמש למסור ולהשלים את הפרטים הנדרשים ובכלל זה את פרטי כתובתו וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו יבוצע התשלום.
 11. על אחריותו של המשתמש להפקיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים, באופן נכון ומלא, עדכני ומדויק. החברה אינה אחראית על הזמנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך. במקרה שהמוצר יחזור לחברה עקב פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 12. מסירת פרטים כוזבים או שימוש בפרטי אשראי בניגוד לדין מהווים עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 13. אם יתברר שפרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הלקוח אינם נכונים, או שאינם מלאים, הלקוח לא יוכל להשלים את הזמנתו והודעה מתאימה תוצג על המסך. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת העסקה, תודיע החברה ו/או מי מטעמה ללקוח בדבר סירוב חברת האשראי לעסקה כאמור, באמצעות הודעה באתר או באמצעים אחרים.
 14. עם סיום הליך הרכישה, כמפורט לעיל, יישלח לדואר האלקטרוני של הלקוח אישור בדבר השלמת פעולת הרכישה וכן תסופק ללקוח חשבונית מס/קבלה.
 15. ככל ולא הגיעה ללקוח אישור השלמת פעולת הרכישה, מכל סיבה שהיא, הלקוח יפעל ללא דיחוי ליידע את החברה על כך.

 

רכישת מוצרים באתר ומשלוחים

 1. האחריות על טיבו של כל מוצר חלה על יצרן המוצר ו/או יבואן המוצר בלבד, על פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.
 2. הנתונים אשר מפורטים באתר באשר למוצרים הם כפי שנמסרו לחברה על ידי היצרנים ו/או היבואנים, והם באחריותם הבלעדית. החברה לא תהא אחראית לתוכן הנתונים.
 3. הנתונים באתר בקשר למוצרים הם מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום הבטחה לתוצאה כלשהי, או אחריות כלשהי לאופן פעולת המוצר ואין להסתמך על הנתונים.
 4. אין לראות בנתונים המופעים באתר משום מידע רפואי או המלצה רפואית.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק, בין ישיר ובין עקיף, אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה משימוש במוצר הנמכר באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר ו/או מהסתמכות על כל מידע ו/או נתון המופיע באתר.
 6. מועד אספקת המוצר יסופק בהתאם לשירות המשלוחים ועד 7 ימים. איחור עקב נסיבות של “כוח עליון” ו/או עקב נסיבות אשר אינן תלויות באתר, שלאתר אין שליטה עליהן ושעל אף מאמציו הסבירים של האתר לא הייתה אפשרות לבצע את המשלוח לא ייחשב כהפרה על ידי האתר והאתר מתחייב לספק את המוצר בתוך 7 ימים בתום היווצרות הנסיבות כאמור.
 7. ניתן לאסוף את המוצר ישירות מהחברה וזאת בתיאום מראש מולה: קניון מלחה, דרך אגודת ספורט בית”ר 1, ירושלים, טל’: 02-6794288.
 8. מוסכם כי במקרה של איסוף עצמי לא יגבו מהלקוח דמי משלחו. ברכישה מעל 300 ₪ המשלוח חינם.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. ביטול עסקה יהא בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 2. הזכות לביטול עסקה עומדת לזכות הלקוח שביצע את הרכישה בלבד (אפילו אם הלקוח הזמין את המוצר עבור אדם אחר ו/או אדם אחר הוא הנמען למשלוח).
 3. רק לקוח שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, יהא רשאי לבטל את העסקה החל מיום עשיית העסקה ועד 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה לפי המועד המאוחר בניהם. האמור לא חל ביחס למוצרים שלא נמכרו על ידי החברה ללקוח באמצעות האתר.
 4. במקרה של ביטול כאמור עקב אי התאמה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח בגין המוצר הפגום, או שקיימת לגביו אי התאמה, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.
 5. במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן בניכוי דמי ביטול בהתאם לדין, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב.
 6. הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה על פי החוק, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר על ידו לחברה באיזו מבין הדרכים המפורטות להלן ובהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטות להלן (להלן: “הודעת ביטול”):
  1. באמצעות פניה טלפונית (במס’ 02-6794288 בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00).
  2. באמצעות דוא”ל של החברה (edenkavim1@gmail.com).
 7. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר את הבקשה לביטול העסקה.
 8. במקרה בו הלקוח קיבל את המוצר נשוא ביטול העסקה, יחזיר הלקוח את המוצר לחברה כאשר כל עלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף חשבונית מקורית ושעדיין לא חלפו 14 יום מתאריך רכישת המוצר.
 9. ביטול עסקה יתאפשר בתנאי שהמוצר הוחזר על ידי הלקוח לחברה על פי דין, כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש, בכפוף לכל דין. לא ניתן לבטל עסקה בגין מוצר לגביו קובע הדין כי הוא מוחרג מסוג המוצרים שניתן לבטל את עסקת רכישתם.
 10. ככל שבוטלה עסקה לאחר שהמוצר עבר לחברת המשלוחים, תקוזז גם עלות המשלוח.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע הלקוח ו/או שלא לאשר הזמנה של לקוח, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
  1. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ו/או פרטיו המלאים של הלקוח.
  2. בכל מקרה שבו הופר או נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה או ליתר תנאי השימוש באתר, וכן בכל מקרה בו הלקוח ביצע מעשה הנחזה כבלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.
  3. אם יתברר כי הלקוח מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאח מכן פרטים שגויים.
  4. בשל מעשה או מחדל של הלקוח שיש או שעלול להיות בו פגיעה בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ אחר כלשהו.
  5. אם קיים חשש מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי ו/או אם העסקה לא אושרה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
  6. אם ישנו ללקוח חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה, והחוב לא נפרע למרות שחלף המועד לתשלומו.
  7. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  8. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון” אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין האתר, לספק ללקוח את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה “כוח עליון” משמעו: לרבות תקלות במחשב/במערכת טלפונים/במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את העסקה או להציע ללקוח פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה העסקה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  9. במקרה בו נפלה טעות כלשהי ו/או תקלה טכנית במהלך הצעת המוצר למכירה באתר, ובכלל זה טעות במחיר, בתיאור ו/או בפרטי המשלוח.

 

שימוש במידע

 1. העסקאות המבוצעות באתר משולמות באמצעות סליקה באתרים מאובטחים המומחים בתחום ואינם בשליטת האתר. האתר לא אוסף פרטי האשראי וככל שאלו יתקבלו באתר הרי שהם מאובטחים בהתאם לדרישות החוק ולא יעשה בהם כל שימוש.
 2. האתר רשאי לעשות שימוש במידע אישי הנוגע ללקוח לצורך יצירת קשר במקרה הצורך, כגון אספקת מוצר, בירור תלונה ו/או חשש להפרת זכויות יוצרים וכדומה.
 3. האתר יהא רשאי להשתמש במידע אישי הנוגע ללקוח אף אם לא נתקבלה הסכמת הלקוח במקרים הבאים: אם הלקוח הפר את תנאי השימוש של האתר ו/או אם יופנה אל האתר צו שיפוטי המחייב אותו בגילוי של מידע אישי הנוגע ללקוח ו/או בכל מקרה של מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים בין הלקוח ובין האתר ו/או בכל מקרה בו האתר יידרש לעשות כן על פי דין ו/או לשם מניעה של פעולות חשודות או כאלו שאינן חוקיות, בין אם הן קשורות לאתר ובין אם לאו ו/או לגורם אחר במקרה בו הבעלות באתר תועבר לאותו גורם אחר ובלבד שאותו הגורם ממשיך להפעיל את האתר בהתאם לתקנון זה ו/או לשם הגנה על הזכויות, הנכסים ו/או בטחונם האישי של בעלי, מנהלי ומפעילי האתר ו/או גופים ו/או יחידם הקשורים בהם ו/או המשתמשים האחרים באתר.
 4. האתר והצדדים השלישיים הקשורים עמו משתמש במידע שאינו איש הנוגע ללקוח הנאסף על מנת – לשפר ולהתאים את האתר, התכנים והשירותים המוצגים בו, לצרכיך והעדפותיך האישיות ו/או לצורך מטרות סטטיסטיות כדוגמת סטטיסטיקות משתמש כלליות, כולל מידע דמוגרפי וגיאוגרפי ו/או לצורך איתור וטיפול בתקלות באתר ו/או לצורך בדיקת אפקטיביות השיווק ושיווק האתר בקרב מפרסמים ו/או לצורך מטרות חוקיות אחרות, כל עוד הזהות האישית שלך אינה נחשפת באמצעות שימוש שכזה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 1. האתר משתמש באמצעים טכניים וארגוניים על מנת להבטיח כי לא תהיה חדירה בלתי מורשית למידע המצוי בו וכי לא יעשה בו שימוש ו/או שינוי ו/או שלא ייחשף. עם זאת, אין האתר יכול להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מורשים לא יצליחו למרות אמצעים אלו לפרוץ את האתר ולעשות שימוש במידע הטכני לצורך מטרות לא ראויות, לרבות שימוש במידע השמור על מנת לזהות אותך אישית.
 2. אתה מכיר בכך ומאשר בזאת כי מערכות המחשב והעברת המידע באמצעות רשת האינטרנט אינם בטוחים מיסודם, וכי אין הגנה המבטיחה שמידע שמאוחסן במחשבים או מועבר באמצעות האינטרנט יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית, שימוש, שינוי או חבלה על ידי אחרים.
 3. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.
 4. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 5. האתר מתחייב שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.